Investment Center

manager phone QQ Investment area
Liu Jingli 18002834371 1163907825 Hunan, Guangzhou, Shaoguan, Qingyuan
Tang Jingli 18988746997 871001226 Jiangxi, Fujian, Shenzhen, Chaoshan, Foshan, Anhui, Guizhou
Business manager 18680539228 137649818 Chongqing, Sichuan, Yunnan
Lijing Li 13922990259 471876269 Beijing, the three northeastern provinces, northwest, Inner Mongolia
Manager Zhang 13829105610 785613619 Zhejiang, Xinjiang
Lijing Li 18312209655 2146280775 Shanxi, Hebei, Henan, Tianjin
Huang Jingli 18824540919 896395996 Zhongshan, Zhuhai, Jiangmen, Maoming, Guangxi, Hubei
13825730725 289739838
Li Jingli 18926843800 454287633 Jiangsu, Shandong
18819526917 1720835474